Care sunt măsurile dispuse în Ordonanța Militară 7

Având în vedere dispoziţiile art.24 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării
de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.22
din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2 şi
art.4 alin.(2) din Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 privind
instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,

ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Naţional pentru
Situaţii Speciale de Urgenţă, aprobată prin Hotărârea nr.18 din
04.04.2020, Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor pct.1, 3 şi 4 din
anexa nr.2 la Decretul Preşedintelui României nr.195/2020, În temeiul
art.20 lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/1999, cu
modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanţă militară:

CAPITOLUL I – Instituirea măsurii de carantinare în orașul Țăndărei,
județul Ialomița

Art. 1. — Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de
carantinare în orașul Țăndărei, județul Ialomița.

Art. 2. — În localitatea carantinată prevăzută la art. 1 sunt permise
intrarea, respectiv ieșirea pentru: a) transportul de marfă, indiferent
de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare
desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum
și aprovizionării populației; b) persoanele care nu locuiesc în zona
carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul
apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor
de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției
sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic,
agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor
și transporturilor.

Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,
precum și operatorii economici din domeniul transportului feroviar de
persoane nu vor comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de
călătorie pentru transportul călătorilor în localitatea carantinată
decât dacă sunt respectate dispozițiile art. 2.

Art. 4. — În localitatea carantinată potrivit art. 1 se aplică în mod
corespunzător toate interdicțiile și restricțiile stabilite prin
ordonanțele militare emise în perioada stării de urgență.

Art. 5. — Se împuternicește Centrul Județean de Coordonare și Conducere
a Intervenției Ialomița (CJCCI) pentru a stabili completări și derogări
în ceea ce privește dispozițiile prevăzute la art. 2, cu acordul
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Art. 6. — (1) Organele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii
publice și securității naționale vor stabili măsuri specifice de
prevenire și limitare a intrării, respectiv ieșirii persoanelor în/din
localitatea carantinată. (2) Autoritățile administrației publice locale
și județene vor aduce la cunoștință obligațiile ce le revin persoanelor,
referitoare la deplasarea și accesul în/din localitatea carantinată. (3)
Aplicarea măsurilor de verificare, control și acces în/dinspre
localitatea carantinată se realizează de către personalul structurilor
Ministerului Afacerilor Interne în colaborare cu cele ale Ministerului
Apărării Naționale.

Art. 7. — Consiliul Județean Ialomița, primarul și Consiliul Local al
Orașului Țăndărei vor lua măsuri pentru a asigura funcționarea
serviciilor de protecție și asistență socială, funcționarea
corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și
aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători
sau altă formă de ajutor și care nu se pot deplasa de la
locuință/gospodărie.

Art. 8. — Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din orașul Țăndărei,
județul Ialomița, prin alte zone și căi de acces decât cele deschise
circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și
comunale.

CAPITOLUL II – Alte măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Art. 9. — (1) Se suspendă toate zborurile efectuate de operatorii
economici aerieni spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele
Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de
Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către
România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14
zile. (2) Măsura se aplică începând cu data de 5 aprilie 2020, ora
23,00, ora României. (3) Se prelungește măsura suspendării zborurilor
efectuate de operatorii economici aerieni spre Franța și Germania și din
aceste țări către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu
data de 8 aprilie 2020. (4) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) nu se
aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport
marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de
urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

Art. 10. — (1) Sunt permise zborurile efectuate de toți operatorii
aerieni prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor
sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților
competente din țara de destinație. (2) Prevederile alin. (1) nu se
aplică lucrătorilor care își desfășoară activitatea în domeniul sanitar
și al asistenței sociale.

Art. 11. — Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin
servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în
trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii
de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia,
Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de
Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România,
pe toată perioada stării de urgență.

Art. 12. — La intrarea în România, conducătorii autovehiculelor de
transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone,
care nu prezintă simptome asociate COVID-19, completează o declarație pe
propria răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin care își asumă
locația unde pot fi contactați în perioada dintre curse. Aceștia nu se
supun măsurilor de izolare la domiciliu/ carantinare, cu condiția
asigurării de către angajator a materialelor individuale de protecție
împotriva COVID-19.

Art. 13. — Prevederile art. 12 se aplică în mod corespunzător
conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă
autorizată mai mare de 2,4 tone care de deplasează în interesul
desfășurării profesiei din România într-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în România, ca stat
de rezidență al conducătorului auto, indiferent dacă deplasarea se face
la bordul autovehiculului de transport marfă sau prin mijloace
individuale sau în cont propriu. Aceștia trebuie să prezinte, la
intrarea în România, o adeverință de salariat, asumată de angajator.

Art. 14. — (1) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu
capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care tranzitează
teritoriul României, nu sunt obligați să completeze, la intrarea pe
teritoriul României, declarația epidemiologică, dacă respectă
următoarele condiții minimale: a) utilizează doar coridoare de tranzit
și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor
coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii
și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă
abaterea de la acestea; b) tranzitarea teritoriului României se face
într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea
în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică
normată; c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în
parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.
(2) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (1),
conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14
zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul
poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului. (3)
La intrarea în România, conducătorul auto este obligat să aplice, pe
părțile vitrate ale autovehiculului (parbriz), un colant special pus la
dispoziție de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul
Rutier, respectiv să păstreze asupra sa formularul de tranzit al cărui
model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor.

Art. 15. — Prevederile art. 5 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind
măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020, nu se aplică
mecanicilor de locomotivă și personalului feroviar.

Art. 16. — (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile
administrației publice locale vor asigura, la cerere, spații hoteliere
destinate repausului dintre ture sau gărzi personalului din sistemul
public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe
militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. — (1) Personalul gărzilor forestiere teritoriale și județene
sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică va participa în
dispozitivele de ordine publică și control al circulației pe drumurile
publice, împreună cu personalul Ministerului Afacerilor Interne și al
Ministerului Apărării Naționale, în vederea desfășurării
activităților/controalelor specifice pe linie de control silvic. (2)
Controalele specifice se fac în punctele de control existente, în
funcție de personalul disponibil la nivelul gărzilor forestiere sau cu
atribuții de control/de pază pe linie silvică.

CAPITOLUL III – Dispoziții finale

Art. 18. — (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea
prevederilor prezentei ordonanțe militare: a) Poliția Română,
Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art.
2 și 8; b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor, pentru măsurile prevăzute la art. 3 și 9; c) Poliția de
Frontieră Română, pentru măsurile prevăzute la art. 11 și 13; d) Poliția
Română, Poliția de Frontieră Română și Jandarmeria Română, poliția
locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților
administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art. 12; e)
Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română și
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, pentru
măsura prevăzută la art. 14. (2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la
art. 2, 3, 8, 9 și 11—14 atrage răspunderea disciplinară, civilă,
contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și
completările ulterioare. (3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.
(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni,
în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. — Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind
măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, își încetează
aplicabilitatea.

Art. 20. — (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I. (2) Furnizorii de servicii media
audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate
regulat, pentru cel puțin două zile de la data publicării, despre
conținutul prezentei ordonanțe militare.